Okul Öncesi̇ Öğretmenlerin Çocuk Kavramına İli̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İmgeler

Okul Öncesi̇ Öğretmenlerin Çocuk Kavramına İli̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İmgeler

engntoprak - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Çocuklara verilecek eğitim, daha parlak bir gelecek için toplumların en önemli garantisidir. Bu nedenle her
Ülke, barış, güvenlik ve barış dolu bir ortamda gerekli imkanları sağlayarak çocuklarını eğitmek zorundadır.
Bu konuda ailelerden sonraki en büyük görev hayatını tamamen değiştirecek ve ona yeni bir kimlik sunacaktır.
Okul öncesi öğretmeni gruplarda çocuklara en yakınıdır.
eğitim ve öğretiminden sorumlu kişidir. Öğretmen kısaca çocuğa bilgilendirir, eğitir, sevgi gösterir, dostluk gösterir.
Günün büyük bölümünde kendisinin ve arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bir kişidir.
Metafor kelimesi Yunanca "metaferein" kelimesinden türemiştir. Meta,
Değişmek demektir ve pherein, tahammül etmek demektir.

Türkçe'de metafor gibi farklı kavramlar yerine uygulama kelimesine karşılık gelen şekilendirme, son zamanlarda nitel araştırmanın en önemli veri toplama araçlarından biri haline geldi.
Metafor, dilin sembolik kullanımına bağlı olarak bir kavramı veya durumu diğerine değiştirebilir.
Bir kavram ve bir ifade hali olarak tanımlanabilir. Metaforlar, sosyal bilimler üzerine
1980'lerden bu yana disiplinlerde birçok çalışma yapılmıştır. Araştırmanın bir kısmı eğitimle ilgili
(Aydın ve Pehlivan, 2010) Metaforlar görünüşte anlamsız hedeflerdir.
belirli yorumlar yoluyla gerçeklikten anlam çıkarmak, hayata ve deneyime anlam vermek anlamına gelir
"Bilmeyi" de sağlar.

Okul Öncesi̇ Öğretmenlerin Çocuk Kavramına İli̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İmgeler

Türkçe'de metafor gibi farklı kavramlar yerine uygulama kelimesine karşılık gelen şekilendirme, son zamanlarda nitel araştırmanın en önemli veri toplama araçlarından biri haline geldi.
Metafor, dilin sembolik kullanımına bağlı olarak bir kavramı veya durumu diğerine değiştirebilir.
Bir kavram ve bir ifade hali olarak tanımlanabilir. Metaforlar, sosyal bilimler üzerine
1980'lerden bu yana disiplinlerde birçok çalışma yapılmıştır. Araştırmanın bir kısmı eğitimle ilgili
(Aydın ve Pehlivan, 2010) Metaforlar anlamsız, görünüşte anlamsız hedeflerdir.
belirli yorumlar yoluyla gerçeklikten anlam çıkarmak, hayata ve deneyime anlam vermek anlamına gelir
"Bilmeyi" de sağlar.

Okul Öncesi̇ Öğretmenlerin Çocuk Kavramına İli̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İmgeler

Lakoff ve Johnson (1980) "Metaphors We Live By" adlı kitaplarında
Düşünme sürecinin ve kavramsal sistemlerin metaforlarla yapılandırıldığını ifade etmiştirler.Bu nedenlerden dolayı
eğitimde, metaforlar genellikle insanların belirli bir fenomen hakkındaki algılarını tanımlamak için vardır.
Metafor son derece soyut, karmaşık bir yapıdadır.
Teorik bir olguyu anlamak ve açıklamak için kullanılabilecek güçlü bir zihinsel araçtır metaforlar.
Metaforlar, bir kelimeyi veya kavramı normal geleneksel olarak ifade etmek için kullanılır.
Anlamının dışında şiirsel ya da mecazi bir ifade ile betimlemek ve simüle etmek anlamına gelir 
Kısacası, ürettiğimiz metaforların çoğu kavramsal haritalama sistemimizin geleneksel anlamındadır.
sabit değillerdir, kavramların bağlamsal faktörlerinin bir sonucu olarak yüzeye çıkarlar.

Okul Öncesi̇ Öğretmenlerin Çocuk Kavramına İli̇şki̇n Zi̇hi̇nsel İmgeler

Daha çok edebiyat alanında kullanıldığı düşünülen metafor terimi aslında bireylerin günlük yaşamında da sıklıkla
kullandıkları dilsel bir benzetme sürecidir.Birbirleri arasında eşdeğerlik ilişkisi bulunan iki farklı ögeden birinin
diğerinin yerine kullanılarak oluşturulan dilsel kullanıma metafor denir. Eğitimde de özellikle yeni bir öğrenme
gerçekleşeceğinde öğrenmeyi daha kolay hale getirmek ve akılda kalıcılığını sağlamak için sıklıkla eşdeğer ögelerin
birbirleri yerine kullanılması yoluna başvurulur. Öz olarak metafor bir şeyi başka bir şeye göre anlamlandırmak,
ifadelendirmektir.Johnson'a göre metafor, bir
fenomeni/olguyu başka bir fenomene/olguya göre anlamak ve tecrübe etmektir. Başlıca bir algı ürünü olan
metafor, bilinen bir alandan yeni/bilinmeyen bir alana bilgi transferini içerir.

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere metaforlar kişinin bir kavramı veya olguyu algılayış biçiminde kullanmasıdır.